Algemene Voorwaarden

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE 'S-GRAVENHAGE

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:

1.1

Randstadvervoer BV / wij / ons:  Randstadvervoer BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tevens handelend onder de naam Randstadvervoer Zakelijk gevestigd te ’s-Gravenhage, ingeschreven onder nummer 27307389 bij KvK te ‘s-Gravenhage.

1.2

De/een chauffeur(s): een bij ons ingeschreven of ingeleend natuurlijk persoon met wie wij op aanvragen bemiddelen.

1.3

Chauffeur tijd /rijtijd: de tijd die een privé -chauffeur rijdend in de auto van de wederpartij doorbrengt, waarbij de chauffeur per 4 uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een kwartier rusttijd. Chauffeurs tijd/rijtijd: de tijd die een chauffeur rijdend in de auto van de wederpartij doorbrengt, waarbij de chauffeur per 4 uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een kwartier rusttijd.

1.4

Wachttijd: de tijd die een chauffeur wachtend ten behoeve van de wederpartij doorbrengt.

1.5

Reistijd: de tijd die een chauffeur reizend van c.q. naar het overeengekomen adres doorbrengt.

1.6

Wederpartij/opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk dan wel anderszins akkoord gaat met onze voorwaarden en met onze aanbieding.

1.7

Werkzaamheden: Alle vormen en soorten van werkzaamheden en/of dienstverlening, samenhangende met of betrekking hebbende op het bemiddelen tussen opdrachtgevers en chauffeurs met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord.

1.8

Studentchauffeur: chauffeur die student is en tevens beschikt over een Ov-kaart.

1.9

Directiechauffeur: iedere natuurlijk persoon die als zodanig bij Randstadvervoer BV staat ingeschreven en extern wordt ingehuurd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan ook genaamd welke door Randstadvervoer BV binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Randstadvervoer BV voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met een der directieleden van de Randstadvervoer BV.

2.2

Algemene voorwaarden van de wederpartij gaan slechts geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst deel uitmaken, voor zover zij nadrukkelijk schriftelijk door de directie van de Randstadvervoer BV zijn aanvaard.

2.3

Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Randstadvervoer BV en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4

Indien deze voorwaarden strijdig zijn met overeenkomstige voorwaarden van de opdrachtgever(s), waaronder begrepen de ‘voorwaarden van inlenen’ van de opdrachtgever zullen deze voorwaarden van Randstadvervoer BV bij uitsluiting van kracht zijn.

2.5

Opdrachtgever verleent aan Randstadvervoer bv toestemming om logo en namen als referenties te vermelden op de website van Randstadvervoer BV. Als opdrachtgever hiermee niet akkoord is zal Randstadvervoer BV op schriftelijke verzoek van opdrachtgever dit binnen 24 uur van haar website verwijderen.

Artikel 3 Keuze

3.1

Wij zijn volledig vrij in de selectie van en de bemiddeling met de chauffeur.

3.2

Het is opdrachtgever verboden om een chauffeur van Randstadvervoer BV gedurende de duur van de opdracht, alsmede een jaar na de beëindiging van de opdracht, uit welke hoofde dan ook, voor de opdrachtgever werkzaam te (laten) zijn, direct of indirect.

3.3

Bij overtreding door de opdrachtgever van de bepalingen in de artikel 3.2, verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van Randstadvervoer BV een dadelijk opeisbare boete van € 2500,- voor iedere overtreding en voor iedere dag dat een eenmaal aangevangen overtreding voortduurt.

Artikel 4 Klachtenbehandeling

4.1

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan Randstadvervoer BV, bij gebreke waarvan de klacht(en) niet in behandeling wordt/worden genomen en ongegrond is/zijn.

4.2

Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

4.3

Indien door interne/externe  chauffeur van Randstadvervoer BV schade wordt gereden is dit voor risico voor 100% van de opdrachtgever. En  niet te verhalen op Randstadvervoer BV .

Artikel 5 Vrijblijvende aanbiedingen

5.1

Alle aanbiedingen, waaronder begrepen de door ons uitgegeven brochures, publicaties, prijslijsten, in welke vorm dan ook gedaan zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk in de breedste zin des woord verstrekt vanwege en/of ten behoeve van zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat de Chauffeurstelefoon gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.

5.2

Voor onze offertes geldt dat deze eveneens geheel vrijblijvend en herroepelijk zijn, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte wordt aanvaard en die aanvaarding aan Randstadvervoer BV schriftelijk kenbaar is gemaakt, hebben wij het recht deze binnen 2 werkdagen na schriftelijk akkoordbevinding van die offerte, het aanbod te herroepen.

Artikel 6 Annulering

6.1

In geval van huur van een  directiechauffeur heeft opdrachtgever de gelegenheid een afgesproken rit te annuleren, mits dit geschiedt uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de rit. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever de prijs van 3 werkuren aan Randstadvervoer BV verschuldigd.

6.2

In geval van bemiddeling van een voertuig met chauffeur heeft opdrachtgever de gelegenheid een afgesproken rit te annuleren, onder de navolgende voorwaarden:

a. indien de annulering plaatsvindt 2 dagen voor aanvang van de rit: 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 35

b. indien de annulering plaatsvindt na 2 dagen doch 1 dag voor aanvang van de rit: 30% van de overeengekomen prijs

indien de annulering plaatsvindt na 1 dag voor aanvang van de rit of op de dag van aanvang van de rit: 100% van de overeengekomen prijs

 

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging

 

Onverlet hetgeen elders in deze bedingen is bepaald, zijn wij gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en volstrekt ter vrije keuze van Randstadvervoer bv, de aan Randstadvervoer BV toekomende verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, dan wel te vernietigen, zonder het recht van schadevergoeding te verliezen, indien opdrachtgever:

1. wanprestatie pleegt of heeft gepleegd
2. in staat van faillissement is verklaard, of zulks is verzocht
3. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen, of zulks is verzocht;
4. een buitengerechtelijke schuldenregeling treft, of zulks is verzocht;
5. zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt,
6. een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;
7. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht uit welke hoofde;
8. overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en / of vermogen;
9. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete, op grond van Wet Economische Delicten, dan wel wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen.

Artikel 8 Zekerheid + betaling

8.1

Randstadvervoer BV is gerechtigd, naast ontbinding, opschorting dan wel vernietiging van de nog door ons uit te voeren opdrachten, voorafgaand aan die opdracht een zekerheid te eisen. Zolang die zekerheid niet overeenkomstig de eis is gesteld, voert Randstadvervoer BV haar opdracht evenmin uit.

8.2

De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de langst openstaande factuur, waarna ex artikel 6:44 BW van toepassing is.

8.3

Zonder in verzuim te komen, zal een door de opdrachtgever aangewezen andere volgorde van toerekening, worden geweigerd, met dien verstande dat overeenkomstig artikel 8.2 door Randstadvervoer BV rechtsgeldig wordt gehandeld.

8.4

Alleen daadwerkelijk gestorte bedragen op één van Randstadvervoer BV beheerde bankrekeningen onder vermelding van het factuurnummer werken bevrijdend.

8.5

Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld behoudens een uitdrukkelijk ander gestelde termijn van betaling. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

8.6

Voor de betaling per creditcard zal een toeslag van 10% van het factuurbedrag berekend worden.

8.7

Voor betaling door middel van automatische incasso zal een korting van € 2,50 op het factuurbedrag verleend worden.

8.8

Een beroep op verrekening, opschorting, korting, schuldvergelijking of anderszins komt aan de opdrachtgever niet toe. Eventuele op de factuur genoemde en daadwerkelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de op factuur genoemde termijn door Randstadvervoer BV is ontvangen.

8.9

Na het verstrijken van de termijn van 30 dagen zijn administratiekosten verschuldigd. Deze bedragen € 15,00.

8.10

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Randstadvervoer BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.11

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.12

De door Randstadvervoer BV gemaakte kosten, om nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever naar Randstadvervoer BV te bevorderen, komen ten alle tijden voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200,- exclusief  21%BTW, waar geen bewijs voor hoeft te worden geleverd.

Artikel 9 Prijzen

9.1

De door ons vermelde prijzen zijn exclusief 21%BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.

9.2

Voor de studentchauffeur geldt dat wordt doorberekend: de chauffeer-, wacht- en reistijd die ten behoeve van de wederpartij is doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één kwartier, met een minimaal gebruik van de diensten van drie uren. Indien een rit start in één van de volgende steden:  Delft, Rijswijk, Voorburg ,Leidschendam ,Den Haag, Zoetermeer, Scheveningen, Leidschenveen, Voorschoten,  wordt aan de opdrachtgever een reistijd van 30 minuten v.v. doorberekend. Indien een rit niet in één van bovengenoemde steden start, wordt er een transporttijd voor de chauffeur naar het startadres van 1. uur v.v. doorberekend. Indien beginpunt en eindpunt verschillend is, wordt de reistijd berekend van de chauffeur van beginpunt tot eindpunt, vermeerderd met een halfuur voor in dit artikel genoemde stad en een uur voor een in dit artikel niet genoemde stad.

9.3

Voor onze directiechauffeurs geldt dat wordt doorberekend de chauffeer-, wacht- en reistijd die ten behoeve van de wederpartij is doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één kwartier, met een minimaal gebruik van de diensten van drie uren. Aan de opdrachtgever wordt standaard een reistijd van 60 minuten v.v. doorberekend. Indien beginpunt en eindpunt verschillend is, wordt de reistijd berekend van de chauffeur van beginpunt tot eindpunt, vermeerderd met een uur. Reiskosten van de directiechauffeur worden 1 op 1 doorberekend voor het openbaar vervoer. Mocht de directiechauffeur met zijn eigen auto reizen dan zal Randstadvervoer BV aan opdrachtgever een kilometervergoeding doorberekenen. De vergoeding bedraagt € 0,27 per kilometer.

9.4

Tenzij anders overeengekomen wordt voor avond-, nacht- of weekendritten geen toeslag geheven. Op nationale feestdagen wordt een toeslag van tweemaal het geldende uurtarief doorberekend. Er kan nachttoeslag worden geheven op ritten die plaatsvinden tussen 01.00 uur en 07.00 uur. Deze nachttoeslag zal zijn 50% bovenop het geldende uurtarief. Thuisbrengservices die aanvangen tussen 01.00 uur en 07.00 uur geldt een toeslag van 50% bovenop het gangbare tarief. Op nationale feestdagen wordt een toeslag van tweemaal het geldende uurtarief doorberekend. Alleen met schriftelijk goedkeuring van de directie van Randstadvervoer BV kan van deze toeslagen worden afgeweken.

9.5

Voor reserveringen die worden geplaatst op dezelfde dag als de rit gereden dient te worden, zijn wij gerechtigd om een bedrag van € 15,- administratiekosten in rekening te brengen. Als er reserveringen in het weekend worden gemaakt voor het betreffende weekend of de daarop volgende maandag is Randstadvervoer BV gerechtigd € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen.

9.6

Betreft de opdracht een rit inclusief overnachting dan worden de rusturen niet in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Eventueel te maken overnachtingen gedurende de rit komen voor rekening van de opdrachtgever. De duur van de overnachting ofwel rusturen liggen tussen 00.00 uur en 07.00 uur. Deze uren worden niet aangemerkt als werktijd en derhalve niet doorberekend.

9.7

Per 8 uur wordt ten behoeve van de chauffeur een bedrag van € 15,- aan maaltijdvergoeding in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

9.8

Eventuele brandstof-, schoonmaak-, of onderhoudskosten van het voertuig waarmee de dienst verleend wordt, alsmede parkeer- en tolgelden komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever en worden als declaratie gespecificeerd op de factuur, welke factuur overeenkomstig de aangegeven wijze dient te worden voldaan.

9.9

Indien er sprake is van een studentchauffeur zal in beginsel worden getracht deze chauffeur met een op de overeengekomen dag en tijdstip geconformeerde Ov-studentenkaart te laten reizen. Wanneer dit in het weekeinde plaats vindt, zullen wij een eenmalige toeslag toepassen van € 10,- om de te maken kosten van de chauffeur te dekken. Op het moment dat de Ov-jaarkaart niet gratis kan worden gebruikt (bijvoorbeeld tijdens feestdagen en/of vakantieperiode) kan Randstadvervoer BV de daadwerkelijk gemaakte reiskosten aan opdrachtgever doorbelasten.

9.10

Wanneer er naar redelijkheid geen gelegenheid is voor de chauffeur, de afgesproken plaats met het openbaar vervoer te bereiken, zal er aan de opdrachtgever een kilometervergoeding doorberekend worden. De vergoeding bedraagt € 0,27 per kilometer, berekend vanaf de dichtst expliciet genoemde stad onder art. 9.2. Voor zover mogelijk zal de opdrachtgever vooraf op de hoogte worden gesteld.

9.11

Wijzigingen, verhogingen of invoeringen van belastingen en heffingen en andere lasten na de aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst, brengen wij aan de opdrachtgever in rekening.

Artikel 10 Facturering

10.1

Onze facturen worden opgemaakt aan de hand van de uren die een chauffeur doorgeeft aan Randstadvervoer BV, vermeerderd met de reistijd zoals uitgelegd in art. 9 van deze voorwaarden, welke facturen ook door de opdrachtgever op de aangegeven wijze dienen te worden voldaan.

10.2

Ingeval de in de factuur vermelde uren verschillen van de door de wederpartij bijgehouden administratie, is de opdrachtgever verplicht dit binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur, te melden bij de directie van Randstadvervoer BV, bij gebreke waarvan de factuur tussen partijen vaststaat en derhalve naar haar inhoud niet meer kan worden betwist.

Artikel 11 Verrichting van werkzaamheden

 

De periode waarin de overeengekomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, is bepaald in de verwachting, dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden, na de aanname van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien en voor zover die omstandigheden mochten wijzigen is Randstadvervoer BV gerechtigd te handelen overeenkomstig zij op dat moment geraden acht

Artikel 12 Uitvoering door derden

 

Randstadvervoer BV heeft het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Randstadvervoer BV zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

Artikel 13 Verplichtingen wederpartij

13.1

Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het door haar aan de chauffeur van Randstadvervoer BV ter beschikking gestelde voertuig allrisk is verzekerd, tegen schade aan het voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden, waaronder begrepen maar niet beperkt letselschade, alsmede dat voor dit voertuig een geldige inzittendenverzekering is afgesloten. Wederpartij is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.

13.2

Opdrachtgever garandeert dat de eigenaar van het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig alsmede de allrisk en/of inzittendenverzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan wederpartij, en meer in het bijzonder een chauffeur van Randstadvervoer BV.

13.3

Opdrachtgever garandeert dat het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig voldoet aan alle (veiligheidseisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen.

13.4

Opdrachtgever dient voor het sluiten van de overeenkomst aan te geven welk type rijbewijs vereist is om het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig te mogen besturen, voor zoveel niet rijbewijs B volstaat.

13.5

Indien wederpartij niet voldoet aan enige van haar hiervoor in dit artikel aangegeven verplichtingen, is zij alsdan gehouden om alle schade die Randstadvervoer BV als gevolg daarvan lijdt en zal lijden, het schadeloos stellen van derden daaronder begrepen, aan Randstadvervoer BV te voldoen.

13.6

Indien wederpartij op enig moment voordat de uitvoering van de overeenkomst een aanvang neemt voorziet dat zij aan een van haar in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient zij zulks onverwijld te melden aan Randstadvervoer BV, waarna deze de bevoegdheid heeft de overeenkomst direct middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1

Gemaakte afspraken in tijd en datum zijn geen fatale termijnen, echter enkel en alleen dienend ter indicatie voor de opdrachtgever. Het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van enigerlei vertraging, geeft geen recht op schadevergoeding aan de wederpartij.

14.2

De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden, komende uit de door ons verrichte werkzaamheden.

14.3

Randstadvervoer BV is, onverminderd de bepaling in art.14.1 en 14.2, niet aansprakelijk voor: • Schade veroorzaakt door de chauffeur van Randstadvervoer BV in het kader van een door de wederpartij aan hen verstrekte opdracht die buiten hun normale (chauffeurs)werkzaamheden valt;
• indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade.
• schade aan zaken en/of letselschade van wederpartij en/of derden alsmede boetes die zijn veroorzaakt als gevolg van het moeten voldoen aan een uitdrukkelijk voorschrift van wederpartij.
• Letsel aan passagiers en schade of kosten ontstaan aan zaken aanwezig in het voertuig ten tijde van de uitvoering van de opdracht;
• Verlies van zaken welke het eigendom zijn van opdrachtgever

14.4

Alleen indien de opdrachtgever heeft voldaan aan al haar verplichtingen mede omvattende de verplichtingen als genoemd in artikel 13, is Randstadvervoer BV gehouden tot voldoening van enig (schade)bedrag, welk schadebedrag beperkt wordt tot het daadwerkelijk door de verzekeraar van Randstadvervoer BV uitgekeerde bedrag.

Artikel 15 Overmacht

15.1

Bij overmacht kunnen hetzij de uitvoering geheel of ten dele op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of ten dele heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, alles zonder dat de wederpartij hieraan jegens ons enig recht ontleent. De wederpartij is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen, alles naar evenredigheid.

15.2

De betekenis van overmacht in dezen is: iedere omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst beperkt is, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de afspraak zoals onder meer de navolgende: brand; oorlog; demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand; mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden; epidemieën; werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoringen; energiecrises.

Artikel 16 Kettingbeding

 

Bij volledige dan wel onvolledige overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij door ons geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is de wederpartij verplicht deze bedingen aan zijn opvolging op te leggen.

Artikel 17 Naamsverandering

 

De hier gestelde bedingen blijven onverminderd van kracht ingeval Randstadvervoer BV geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Artikel 18 Toepasselijk recht

 

Elke overeenkomst waarop deze bedingen van toepassing is, ook in geval van activiteiten op buitenlandse bodem, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht.

Artikel 19 Bevoegde rechter

 

Elk geschil, welk tussen ons en de wederpartij zou mogen rijzen, wordt uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, voor zover de wet zulks toelaat.

Artikel 20 Inzetbaarheid

 

Randstadvervoer BV behoud zich het recht voor een opdracht niet aan te nemen bij onvoldoende beschikbaarheid van chauffeurs.